Procedure

Inschrijfvoorwaarden

U kunt uw kind voor één of meerdere ochtenden per week inschrijven. Plaatsing is mede afhankelijk van de ochtenden waarvoor de ouders opvang vragen. Indien er geen plaats is voor de gewenste ochtend kan men op de wachtlijst worden geplaatst.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk vanaf één jaar en zes maanden. De minimumleeftijd voor toelating van uw kind is twee jaar en drie maanden. Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier welke u met het informatieboekje krijgt toegestuurd. De plaatsinsovereenkomst wordt, na ontvangst van uw aanmeldingsformulier, in tweevoud aan u toegezonden. Als het plaatsingsformulier na veertien dagen niet ondertekend retour is ontvangen, kan de plaats aan andere ouders aangeboden worden.

Inschrijven

Het kind is ingeschreven na retour ontvangst van het volledig ingevuld en ondertekend plaatsingsformulier. Echter na betaling van de inschrijfkosten á € 12,50 is de inschrijving definitief geworden. Voor het tweede en de daarop volgende kinderen bedraagt het inschrijfgeld € 6,25.

Het is niet mogelijk om het contract tijdelijk te onderbreken met uitzondering van langdurige ziekte van uw kind. Een (tijdelijke) onderbreking van de opvang geldt als beëindiging van het lopende contract. Bij het opnieuw aangaan, van het contract, geldt de procedure als voor een eerste kind.

De overeenkomst aangaan

De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, ingaande op de in het contract genoemde ingangsdatum en eindigt op het moment dat het kind de leeftijd van 4 jaar bereikt en naar de basisschool gaat.

De overeenkomst beëindigen

U dient de overeenkomst tijdig, schriftelijk, te beëindiging middels ons wijzigingsformulier. U krijgt dan van ons een beëindigingbrief. Normaal zou de peuterspeelzaal bij de verjaardag van het kind eindigen maar dit is niet altijd de startdatum van school. Daarom vragen wij u de overeenkomst schriftelijk te beëindigen zodat wij ook weten per welke datum uw kind naar school gaat en de peuterspeelzaal verlaat.
Uw opzegtermijn is één maand na datum opzegging en vangt aan op de datum van ontvangst van de schriftelijk opzegging. Bij ontvangst op de groep zet de pedagogische medewerkster met een datumstempel de datum op het ondertekende wijzigingsformulier. Deze datum is dan leidend. Als u per post het wijzigingsformulier opstuurt is de datum dat uw opzegging bij De Blokkentoren (Ut Trepke) binnenkomt leidend. Indien u uw wijzigingsformulier digitaal naar ons toestuurt, met handtekening, ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging. Deze datum is dan leidend. U bent zelf verantwoordelijk voor het schriftelijk doorgeven van wijzigingen.

Wijziging gaat in na het retourneren van de gewijzigde plaatsingsovereenkomst welke u in tweevoud van ons ontvangt.

De overeenkomst kan zonder inachtneming van het opzegtermijn beëindigd worden bij overlijden van het kind of als er sprake is van overmacht. Dit ter beoordeling van De Blokkentoren (Ut Trepke).

De opzegtermijn is opgenomen in de algemene voorwaarden die worden gehanteerd door Ut Trepke. Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang  waar Ut Trepke bij aangesloten is onder aansluitnummer 8413. De algemene voorwaarden zijn te lezen achterin het informatieboekje.