Veiligheid

Jaarlijks wordt de risico-inventarisatie getoetst en eventueel bijgesteld. Gedurende het jaar wordt er een logboek bijgehouden inzake kleine ongevallen en onveilige situaties. Indien nodig wordt hiervoor een plan van aanpak gemaakt en direct uitgevoerd. De Eben-Haƫzerschool is verantwoordelijk voor de goede staat van het gebouw, het buitenterrein en de gestelde brandveiligheidseisen.

Er zal altijd een pedagogisch medewerkster of andere volwassene aanwezig zijn, in de school, die in het bezit is van het certificaat Bedrijf HulpVerlening. De pedagogisch medewerksters zijn allemaal in het bezit van Kinder EHBO.

Meerdere malen per jaar, zal onder leiding van de Bedrijf Hulp Verleners, een brand-/vluchtoefening worden gedaan en wordt de ontruiming geƫvalueerd en het ontruimingsplan, tijdens de teamvergadering, besproken en eventueel bijgesteld.

4-ogen principe

Het 4-ogen principe is een manier waarbij je het kind maar ook de pedagogisch medewerkster beschermd en beiden een veilige omgeving biedt. Daarnaast moet het pedagogisch verantwoord zijn en bedrijfseconomische haalbaar. Hoe wij hieraan voldaan hebben staat beschreven in ons pedagogisch beleidsplan en in ons 4-ogen Beleid. Het  4-ogenprincipe is onderdeel van de risicomap veiligheid en gezondheid. Deze ligt ter inzage op De Blokkentoren. 

Meldcode

Wij werken met de  meldcode "Huiselijk geweld en Kindermishandeling". Jaarlijks wordt onze meldcode in de teamvergadering besproken en tijdens de vergaderingen staat kindermishandeling/verwijsindex als agendapunt op onze agenda. Onze organisatie is aangesloten bij de verwijsindex van de gemeente. Daarnaast heeft onze organisatie een zorgmanager in dienst die de pedagogisch medewerkster kan ondersteunen bij zorg omtrent een kind.