Oudercommisie

De Blokkentoren heeft de inspanningsplicht om een oudercommissie per locaties op te zetten. Hierbij zijn wij afhankelijk van ouders. Het blijkt dat de kinderen van korte duur op de Blokkentoren komen waardoor het moeilijk is om ouders bereidt te vinden om zitting te nemen in de oudercommissie.Toch vinden wij het belangrijk dat er per locatie een oudercommissie is en langs deze weg doen wij een beroep op u om u hiervoor aan te melden.
Heeft u interesse of wilt u meer informatie, dan kunt u mailen naar: h.ruijsch@deblokkentoren.nl

De Blokkentoren valt onder Ut Trepke. Ut Trepke heeft een oudercommissie en deze behartigd nu ook de belangen van de ouders van de Blokkentoren.

Wat is het doel van de OC?

De OC stelt zich als doel de belangen van kinderen en ouders/verzorgers met betrekking tot opvang van hun kinderen zo goed mogelijk te behartigen en de ouders hierin te vertegenwoordigen.
De OC heeft op basis van de Wet kinderopvang adviesrecht op de meest essentiële onderdelen van het beleid van de kinderopvangorganisatie. Zij vergaderen enkele keren per jaar waarbij de eigenaar wordt uitgenodigd. De OC kan ook zonder de eigenaar vergaderen.

Doel van het overleg is het gezamenlijk bevorderen van de kwaliteit van de opvang, die bijdraagt aan een goede ontwikkeling van het kind in een veilige, stimulerende en gezonde omgeving.
De OC behartigd de algemene belangen van de ouders en hun kind per locatie.

Het adviesrecht van de oudercommissie is geregeld in de Wet Kinderopvang.

Er bestaat adviesrecht op:
- kwaliteit van de kinderopvang in zijn algemeenheid
- pedagogisch beleidsplan
- risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
- opvoeding
- voedingsaangelegenheden
- openingstijden
- beleid m.b.t. spel- en ontwikkelingsactiviteiten
- vaststelling tarieven
- uitvoering van het kwaliteitsbeleid door de eigenaar
- informatieverstrekking naar de ouders
- de regeling van klachten, en aanwijzen personen die belast zijn met klachtbehandeling;

Bovenstaande onderwerpen zijn meer specifiek vastgelegd in de Wet Kinderopvang (artikel 1.50 en 1.60) Daarnaast kan de oudercommissie ook ongevraagd advies geven.

Wat doet de OC nog meer:
- organiseren van ouderavonden
- organiseren van de jaarlijkste speelgoedmarkt voor een goed doel
- moeder- en vaderverwenavonden
- cadeau maken voor de Dag van de Leidsters

Hoe is de OC te bereiken?
U kunt met uw vragen en opmerkingen terecht bij de leden van de OC maar ook met ideeën voor een ouderavond, klachten over de opvang en andere opmerkingen.
De OC is te bereiken onder het emailadres: OC@Ut-Trepke.nl.