Oudercommisie

Sinds 2021 heeft de Blokkentoren weer een eigen Oudercommissie. Tot op heden bestaan zij uit 2 moeders van kinderen van locatie Teuge. We kunnen nog 2 ouders gebruiken. Heeft u interesse of wilt u meer informatie, dan kunt u mailen naar: h.guis@deblokkentoren.nl 

De Blokkentoren valt onder Ut Trepke. Ut Trepke heeft een eigen oudercommissie. Beide commissies houden elkaar op de hoogte van activiteiten door middel van notulen van vergaderingen en zo nodig hebben zij contact voor overleg. 

Wat is het doel van de OC?

De OC stelt zich als doel de belangen van kinderen en ouders/verzorgers met betrekking tot opvang van hun kinderen zo goed mogelijk te behartigen en de ouders hierin te vertegenwoordigen.
De OC heeft op basis van de Wet kinderopvang adviesrecht op de meest essentiële onderdelen van het beleid van de kinderopvangorganisatie. Zij vergaderen enkele keren per jaar waarbij de locatiemanager wordt uitgenodigd. De OC kan ook zonder de manager vergaderen.

Doel van het overleg is het gezamenlijk bevorderen van de kwaliteit van de opvang, die bijdraagt aan een goede ontwikkeling van het kind in een veilige, stimulerende en gezonde omgeving.
De OC behartigt de algemene belangen van de ouders en hun kind per locatie.

Het adviesrecht van de oudercommissie is geregeld in de Wet Kinderopvang.

Er bestaat adviesrecht op:
- kwaliteit van de kinderopvang in zijn algemeenheid
- pedagogisch beleidsplan
- risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
- opvoeding
- voedingsaangelegenheden
- openingstijden
- beleid m.b.t. spel- en ontwikkelingsactiviteiten
- vaststelling tarieven
- uitvoering van het kwaliteitsbeleid door de eigenaar
- informatieverstrekking naar de ouders
- de regeling van klachten, en aanwijzen personen die belast zijn met klachtbehandeling;

Bovenstaande onderwerpen zijn meer specifiek vastgelegd in de Wet Kinderopvang (artikel 1.50 en 1.60) Daarnaast kan de oudercommissie ook ongevraagd advies geven.

Wat doet de OC nog meer:
- organiseren van ouderavonden
- organiseren van de jaarlijkse speelgoedmarkt voor een goed doel
- moeder- en vader-verwenavonden
- cadeau maken voor de Dag van de Leidsters

Hoe is de OC te bereiken?
U kunt met uw vragen en opmerkingen terecht bij de leden van de OC maar ook met ideeën voor een ouderavond, klachten over de opvang en andere opmerkingen.
De OC is te bereiken onder het emailadres: OC@Ut-Trepke.nl.